Làm sao để cho notepad++ có thể? • Chắc rằng bạn đã sử dụng rất nhiều phần mền soạn thảo, nhưng tôi thấy, notepad là một phần mền rất tốt, nhẹ và chạy trên các máy rất okie, hơn hết, tôi vẫn không biết notepad có chức năng này hay không,
  Ví dụ như:
  <h1>…</h1>
  Vậy không biết có thể cho một mẫu </ xuống và đóng lại cho nó đơn giản và nhanh hơn không, nếu có thì phải làm sao để bật? • @Lucky-Quý

  first here’s your request translated to english (translate.google.com):

  Sure you have used a lot of drafting software, but I found, notepad is a very good software, light and runs on very okie machines, above all, I still don’t know if notepad has this function or not,
  Eg:
  <h1> … </h1>
  So do not know if you can give a template </ down and close it for a simple and faster way, if so, how to turn it on?


  answer:
  i guess you mean the auto-insert of html closing tags.
  if this is correct, you have to go to settings > preferences > auto-completion and enable html/xml close tags.
  if this is enabled, as seen at the screenshot below, notepad++ will automatically add </h1> as soon as you have typed <h1>.

  Imgur • oh, thank you, bạn thật sự tuyệt vời, tôi đã có thể làm nhanh hơn công việc của mình, mãi yêu notepa++


Log in to reply